Uporedna ekonomija

Ekonomski indikatoriOpšti je trend da u vremenu globalizacije dolazi do jačanja konkurencije na svetskom tržištu i to kako između preduzeća iz određenih zemalja tako i među samim zemljama. Mnoge zemlje u potpunosti uvažavaju značaj uslova poslovanja i, shodno tome, teže da ih u određenoj meri unaprede. S tim u vezi, one se takmiče sa drugima kako bi se stvorili što bolji uslovi i ta zemlja postala privlačnija za investicije, bilo domaće bilo inostrane, kako bi se time doprinelo opštem privrednom razvoju i održivom unapređenju standarda stanovništva.

U potpunosti uvažavajući ovaj trend, danas postoji veći broj različitih institucija, organizacija i/ili konsultantskih kuća koje pokušavaju da uspostave poređenje različitih zemalja prema različitim kriterijumima što se u krajnjoj instanci svodi na poređenje privredne atraktivnosti zemalja – prema uslovima poslovanja, konkurentnosti, makroekonomskim pokazateljima iil kroz neki drugi indikator(e). Međutim, priča se ne zaustavlja samo na ovome jer se poređenje vrši i na druge oblike uređenja – regione, gradove/opštine pa sve do samih preduzeća i pojedinaca (danas postoje mnoge liste na kojima se rangiraju preduzeća i pojedinci prema različitim kriterijumima – prihodi, profit, bogatstvo i drugo). S obzirom da se analiza svih ekonomskih entiteta (od preduzeća i pojedinaca do samih država) u velikoj meri oslanja na poređenje sa drugim srodnim entitetima može se konstatovati da je danas u svetskom ekonomskom sistemu u velikoj meri pristuno nešto što se može nazvati uporedna ekonomija kao posebna grana ekonomske nauke sa izuzetnom primenom u praksi.

Ovakva upredna istraživanja imaju veliki značaj u javnosti, ali i predstavljaju jedan od ključnih analitičkih oslonaca investitora, naročito onih koji imaju nameru da ulažu na nova tržišta. Posebno, ovakva istraživanja su bitna za nosioce ekonomske politike u tzv. zemljama u razvoju jer ona predstavljaju jedan od vodiča za reformske korake, ali i test valjanosti preduzetih reformi (kroz praćenje pomaka na listi i drugo).

Naravno, ovakva istraživanja imaju i niz manjkavosti koji proizilaze iz usvojene metodologije, načina prikupljanja podataka, ideološke koncipiranosti ili nekog drugog razloga. Detaljnija analiza manjkavosti pojedinih metodologija biće predstavljena u okviru analize

U narednoj tabeli daje se lista najznačajnijih institucija/organizacija koje se bave uporednom ekonomijom sa prikazom relevantnih izveštaja/publikacija. Imajući u vidu da se orginalni nazivi različito prevode u Srbiji i kod stručne javnosti i kod sredstava javnog informisanja u tabeli se daju orginalni nazivi i prevod na srpski jezik.

Tabela 1. Lista institucija i relevantnih publikacija/izveštaja

RBr. Institucija Institution Publikacija Publication Opis
1 Svetski ekonomski forum World Economic Forum Izveštaj o globalnoj konkurentnosti Global Competitiveness Report Analiza konkurentnosti zemalja
2 Institut za razvoj rukovođenja Institute for Management Development Godišnjak svetske konkurentnosti World Competitiveness Yearbook Analiza konkurentnosti zemalja
3 Evropska banka za obnovu i razvoj European Bank for Reconstruction and Development Izveštaj o napretku u tranziciji Transition Report Analiza napretka u tranziciji
4 Heritidž fondacija Heritage Foundation Indeks ekonomskih sloboda Index of Economic Freedom Analiza ekonomskih sloboda
5 Svetska banka World Bank Izveštaj o lakoći poslovanja Doing Business Report Analiza uslova poslovanja
6 Transparensi internešnal Transparency International Barometar korupcije / Indeks percepcije korupcije Corruption Barometer / Corruption Perception Index Analiza korupcije
7 Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) PISA test PISA test Analiza obrazovnog sistema
8 Svetska banka World Bank Indeks logističkih performansi Logistics Performance Index Analiza logistike
9 Svetska banka World Bank Anketa o preduzećima Enterprise Survey Analiza preduzeća u određenoj zemlji
10 Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Regulativa na tržištu dobara Product Market Regulation Analiza regulacije na tržištu dobara
11 Evropski centar za politiku European Policy Centre Indeks evropske ekonomske održivosti European Economic Sustainability Index Analiza održivosti privrednog sistema
12 Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Indeks investicionih reformi Investment Reform Index Analiza reformi u oblastima značajnih za priliv investicija
13 Fridom haus Freedom House Nacije u tranziciji Nations in Transit Analiza napretka u demokratizaciji društva
14 AT kerni AT Kerney Indeks stranih direktnih investicija Foreign Direct Investment Index Analiza izgleda u pogledu kretanja stranih direktnih investicija

Izvor: Analiza autora

Imajući u vidu današnji značaj uporedne ekonomije, sa svim prisutnim manjkavostima kod metodologije i samog postupka istraživanja, Srpski ekonomski forum će na ovom mestu periodično davati analize i poređenje zemalja prema kriterijumima koji imaju posledice na privredni razvoj zemlje (ili nekog njenog dela). U sklopu ovih analiza SEF će se truditi da opredeli kritički osvrt na pojedina istraživanja, a ideja je da se vremenom unutar samog udruženja kreiraju određene metodologije za izučavanje i poređenje određenih ekonomskih fenomena između država, odnosno pojedinih njenih delova i/ili privrednih subjekata.

Be Sociable, Share!

Ostavite poruku