Privatizacija javnih komunalnih preduzeća

Privatizacija javnih komunalnih preduzecaPrivatizacija javnih komunalnih preduzeća je neminovna i o njoj se već duže vreme vode rasprave. Do kraja 2011. godine sva javna preduzeća moraju se uskladiti sa pravilima evropske konkurencije. To proizilazi iz obaveza koje smo preuzeli potpisujući Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji je stupio na snagu 1. januara 2009. godine.

Strategija za transformaciju i reorganizaciju javnih komunalnih preduzeća trebalo je da bude okončana do septembra 2008. godine. Ova strategija trebalo bi da obuhvati sve delatnosti komunalnih preduzeća i da definiše na koji način će da bude sprovedena reorganizacija javnih komunalnih preduzeća, budući da još nije poznato koji od vidova privatizacije mogu da budu primenjeni u javnim komunalnim preduzećima. Ali, način na koji će reorganizacija javnih komunalnih preduzeća da se sprovede mora da bude različit za svako preduzeće ili oblast u okviru komunalnih delatnosti. Uprkos određenom napretku od 2001. godine domaći sistem javnih i javno-komunalnih preduzeća napravio je kumulativni gubitak od četiri milijarde evra. Samo za 2008. godinu radi se o 650 miliona evra.

Osnivač bi planom i programom trebalo da predvidi put privatizacije javnih komunalnih preduzeća i da tačno odredi koji segmenti iz pojedinih javnih komunalnih preduzeća bi mogli da se privatizuju a koji ne. Nakon toga svako javno komunalno preduzeće trebalo bi da utvrdi tačnu procenu vrednosti kapitala i da sagleda vrednost pojedinih delova preduzeća koji bi eventualno mogli da budu predmet privatizacije.

Prvi korak koji bi JKP trebalo da učine ka privatizaciji je restruktuiranje, a da bi do toga došlo potrebno je da se sačini popis i analiza imovnog stanja odnosno raspodela šta bi svakoj radnoj jedinici trebalo i moglo da pripadne od vrednosti ukupnog kapitala odnosno od imovine preduzeća. Nakon procene vrednosti kapitala odnosno imovine preduzeća potrebno je da se sačini deobni bilans, podela osnovnih sredstava i socijalni program.

Primer: JKP „Zelenilo“ (Jednog grada u Vojvodini)

JKP „Zelenilo“  obavlja određene komunalne delatnosti ali se pored pružanja komunalnih usluga bavi i proizvodnjom i trgovinom. JKP „Zelenilo“ sastoji se od tri proizvodne radne jedinice koje obavljaju različite i raznorodne delatnosti – RJ „Gradsko zelenilo”, RJ „Pijace” i RJ „Groblja”, i neproizvodne radne jedinice „Zajedničke službe”. Radna jedinica „Gradsko zelenilo” je monopolista na teritoriji grada u delu održavanja i podizanja zelenih površina dok u delu proizvodnje i prodaje sadnog i cvetnog materijala ima veoma jaku konkurenciju privatnog sektora, i na prvi pogled nije interesantna za privatizaciju s obzirom da je neprofitabilna, ali detaljnije analize mogu da pokažu suprotno. Radna jedinica „Pijace” je monopolista na teritoriji grada jer nema konkurenciju privatnog sektora, i jedina je visoko profitabilna radna jedinica JKP „Zelenilo”, pa je iz tog razloga možda i najinteresantnija za privatizaciju. Što se tiče radne jedinice „Groblja“ koja se bavi održavanjem i uređenjem grobalja, pružanjem usluga sahranjivanja i prodajom pogrebne opreme, privatizacija je neumesna i nemoguća, jer se RJ „Groblja” u delu gazdovanja i održavanja svih grobalja u gradu kao i pružanja usluga sahranjivanja svrstava u prirodne monopole koji neće biti privatizovani te lokalna samouprava nijednom drugom preduzeću nije omogućila da obavlja ovu vrstu delatnosti dok je u delu prodaje pogrebne opreme izložena žestokoj konkurenciji privatnih preduzeća koja se bave prodajom pogrebne opreme, pa eventualno može da se razmatra privatizacija dela ove radne jedinice koji se bavi prodajom pogrebne opreme s obzirom da prodaja pogrebne opreme nema komunalni karakter.

Imajući u vidu da još nije poznato koji od vidova privatizacije mogu da budu primenjeni u javnim komunalnim preduzećima, direktor i menadžment JKP „Zelenilo“ čekaju da radna grupa izradi strategiju za transformaciju i reorganizaciju javnih komunalnih preduzeća kako bi u skladu sa navedenom strategijom preduzeli konkretne mere radi privatizacije JKP „Zelenilo“.

Pavle Radanov M.Sc.ecc

Be Sociable, Share!

Ostavite poruku